تبلیغات
گیاهان طلایی - کلزا
گیاهان طلایی
پنجشنبه 7 آبان 1388

کلزا

پنجشنبه 7 آبان 1388

كاشت كلزا

سبز یكنواخت ورشد یكدست از بوته های كلزادر سطح مزرعه تاثیر زیادی در افزایش تولید و دستیابی به عملكرد بالا دارد. برای رسیدن به این  تعداد بوته كافی و یك اندازه در هر مترمربع عوامل زیادی دخالت دارند. این عوامل عبارتند از:

تناوب زراعی: محصول قبلی از نظر انتقال بیماری ، بجا گذاشتن بقایای گیاهی بر سبز شدن ورویش بوته های كلزا تاثیر می گذارد.كیفیت بذر:بذر های سبز رنگ،بذورنگهداری شده در انبار گرم و مرطوب و بذور خشك شده با حرارت زیاد، قدرت جوانه زنی و سبز شدن زیادی ندارند. انتخاب بذر با كیفیت خوب یكی از عوامل بسیار مهم در داشتن تعداد بوته كافی در سطح مزرعه می باشد.

تهیه بستر بذر: با توجه به كوچك بودن اندازه دانه های كلزا ،بستر بذر باید در حد مطلوب كلوخه های ریز و نرم داشته باشدتا ضمن تماس خوب بذر با خاك از تشكیل سله در سطح زمین جلوگیری به عمل آید.هرگونه عدم دقت كافی در تهیه بستر بذر می تواند منجر به كاهش تعداد بوته در هرمترمربع و عدم یكنواختی در سطخ مزرعه گردد.

تاریخ كاشت:وقتی گرما و رطوبت خاك به اندازه كافی تامین گردد بذر كلزا سریع جوانه می زندو در سطح زمین ظاهر می شود.در شرایط دیر كاشت با سرد شدن خاك جوانه زنی بذر و سبز شدن آن به كندی صورت می گیرد و احتمال خسارت علف های هرز،بیماری ها و آفات افزایش می یابد.

مقدار بذر:با توجه به ریزی ودرشتی اندازه دانه ای كلزا ،زمان كاشت و شرایط بستر بذرو عوامل دیگر مقدار بذر لازم جهت كاشت یك هكتار زمین متغیر است ومقداربین 5تا8كیلو بذر در هكتار دركشت كلزا مورد استفاده قرار می گیرد.

عمق كاشت:محل قرار دادن بذر در عمق مناسب خاك به اندازه بذر، بافت خاك، شدت سله بندی و خسارت گنجشگ  بستگی دارد . در خاك های سبك و خشك بذر را درعمق پائین تر می گذارندو عمق كاشت بذر كلزا  2تا5سانتی متر می باشد.

كوددهی: اگر در زمان كاشت، بذر در نزدیك ویا در تماس با كود  در خاك خشك قرار گیرد منجر به دیر جوانه زنی یا سبز شدن بذر كلزا می شود یا باعث ازبین رفتن بذر و یا گیاهچه می گردد.

بیماری های بذر زاد یا خاك زاد: تعدادی از بیماری های گیاهی موجب پوسیدگی بذر  و مرگ گیاهچه می شوند و برای جلوگیری از خسارت این نوع بیماری ها، بذور كلزا را با سموم قارچكش مناسب ضد غفونی می كنند.‏

خسارت كك: این سوسك كوچك برگخوار ازبرگهای تازه سبز شدن بوته های كلزا تغذیه می كند و خسارت شدید این آفت می تواندموجب تنك شدن مزرعه كلزاگردد و آفات دیگری نیز وجود دارد كه باعث كاهش تعداد بوته های كلزا در سطح مزرعه می شوند.