تبلیغات
گیاهان طلایی - زمان برداشت محصول برنج
گیاهان طلایی
دوشنبه 23 شهریور 1388

زمان برداشت محصول برنج

دوشنبه 23 شهریور 1388

نوع مطلب :زراعت غلات، 


زمانی كه 90 تا 95 درصد شالی ها زرد شدند و بخش كوچكی در قسمت پایه خوشه ها سبز می باشد

ونیز یك سوم محور اصلی خوشه از نقطه انتهایی شان زرد شدند .زمان برداشت فرا می رسد.

از نظر فیزیولوژیكی رسیدن دانه یا خوشه زمانی است كه به وزن خشك دانه یا خوشه اضافه نگردد.

زمان صیح برداشت موقعی می باشد كه حرارت تجمعی بعد از خروج خوشه به 950 تا 1000درجه
سانتیگراد برسد . بویژه برداشت زود هنگام باعث افزایش درصد برنج سبز و با رطوبت بالا می شود

تاخیر در برداشت ممكن است باعث ریزش دانه شكستگی و بندبند شدن كمرنگ شدن دانه ها
كاهش بو چسبندگی و كاهش طعم و مزه شود و در نتیجه باعث كاهش كیفیت برنج می گردد